Nae faelei koa a Sisu i he aho 25 o Tisema?

Email Moui Mooni
Share
Vitio Kalisitiane
Ko e Kosipeli
Ko e Kosipeli

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Oku i fe a e Siasi pe e taha oku mooni?
Oku i fe a e Siasi pe e taha oku mooni?

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Fakatomala
Fakatomala

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Tupu fakalaumalie
Tupu fakalaumalie

Vitio Kalisitiane, fakatonga
Ko e vitio fakatokanga ki he mamonga
Sisu Kalaisi vs mamonga
Sisu Kalaisi vs. mamonga

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Ko e fakatokanga a Sisu Kalaisi ki he Mamonga
Ko e fakatokanga a Sisu Kalaisi ki he Mamonga

Vitio Kalisitiane, fakatonga
 
Oku i ai nai ha taha
 oku sio ki he Otua?
Oku i ai nai ha taha oku sio ki he Otua?

Vitio Kalisitiane, fakatonga
Ko e vitio fakatokanga ki he kilisimasi
Nae faelei koa a Sisu i he aho 25 o Tisema?
Nae faelei koa a Sisu i he aho 25 o Tisema?

Vitio Kalisitiane, fakatonga